Regulamin

v1.3 z dnia 05.01.2024 r. 

Cześć, dzień dobry! Przygotowany przez nas kreator pozwoli Ci w kilku krokach, na podstawie odpowiedzi udzielanych na zaprogramowane przez nas pytania, wygenerować dokumenty prawne dla Twojej działalności (np. regulamin, polityka prywatności, umowa), a niektóre z nich (regulaminy, polityka prywatności) osadzić na stronie internetowej i monitorować ich aktualność.

Pamiętaj, że żaden zautomatyzowany kreator nie jest w stanie zastąpić indywidualnej pomocy prawnika. Dołożyliśmy wszelkich starań, by kreator pomógł Ci w stworzeniu odpowiednich dokumentów, ale jego skuteczność zależy również od Twojej wiedzy, zaangażowania i udzielanych odpowiedzi w trakcie procesu przygotowywania dokumentów.

W razie jakichkolwiek pytań związanych z kreatorem, jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem pytania@bezpieczny.biz. Poniżej znajdziesz natomiast regulamin opisujący zasady korzystania z kreatora.

§ 1 DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

* Administrator – NEURE Sp. z o.o., ul. Nowowiejska 55/G, 62-020 Swarzędz, NIP: 7773382467, KRS: 0000934660, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy: 30 000,00 zł, e-mail: kontakt@bezpieczny.biz,
* Dokument – dokument stworzony przez Użytkownika z pomocą Kreatora,
* Konsument – osoba fizyczna, zawierająca z Administratorem umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; Konsument jest również Użytkownikiem,
* Kreator – internetowy kreator stworzony przez Administratora, pozwalający Użytkownikowi stworzyć dokumenty prawne na podstawie odpowiedzi udzielanych na pytania zaprogramowane w ramach Kreatora, funkcjonujący pod adresem https://app.bezpieczny.biz,
* POCK – osoba fizyczna zawierająca z Administratorem umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; POCK jest również Użytkownikiem,
* Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://bezpieczny.biz/tos.html,
* Umowa – umowa o dostarczanie usługi cyfrowej w postaci Kreatora, zawierana na odległość pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem,
* Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna korzystająca z Kreatora. 

§ 2 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Kreator stanowi usługę cyfrową dostarczaną Użytkownikowi przez Administratora.
2. Korzystanie z Kreatora następuje na podstawie Umowy.
3. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Kreatora, a także prawa i obowiązki Administratora i Użytkownika.
4. Do korzystania z Kreatora nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika. Wystarczające są:
a) dostęp do Internetu,
b) standardowy system operacyjny,
c) standardowa przeglądarka internetowa,
d) posiadanie aktywnego adresu e-mail.
5. Użytkownik nie może korzystać z Kreatora anonimowo ani pod pseudonimem.
6. Zakazane jest podczas korzystania z Kreatora dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy funkcjonujących w ramach Kreatora.
7. Zakazane jest korzystanie z Kreatora na potrzeby tworzenia Dokumentów dla innych podmiotów, w szczególności w ramach świadczenia na rzecz tych podmiotów odpłatnych usług.
8. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych związanych z Kreatorem są cenami brutto.

§ 3 DOSTĘP DO KREATORA

1. W celu uzyskania dostępu do Kreatora, Użytkownik musi wypełnić i przesłać formularz udostępniany przez Administratora za pośrednictwem internetu, co prowadzi do zawarcia Umowy.
2. Zawarcie Umowy skutkuje utworzeniem dla Użytkownika indywidualnego konta pozwalającego na dostęp do Kreatora. Dane dostępowe do konta są wysyłane na adres e-mail podany przez Użytkownika. W koncie są przechowywane informacje na temat Użytkownika oraz Dokumenty utworzone za pomocą Kreatora.
3. Użytkownik może posiadać dostęp do Kreatora w wersji demonstracyjnej albo pełnej.
4. Wersja demonstracyjna jest przeznaczona wyłącznie dla Użytkownika, który nigdy wcześniej nie korzystał z Kreatora.
5. Wersja demonstracyjna posiada ograniczenie polegające na tym, że Dokumenty nie są kompletne, nie zawierają całej treści dostępnej w wersji pełnej.
6. Dostęp do Kreatora w wersji demonstracyjnej jest możliwy przez czas nieokreślony bez konieczności zapłaty ceny, ale w zamian za wyrażenie przez Użytkownika zgody na otrzymywanie od Administratora na podany adres e-mail wiadomości marketingowych związanych z Kreatorem.
7. Dostęp do Kreatora w wersji pełnej jest udzielany w ramach pakietów. Użytkownik wybiera pakiet spośród oferowanych przez Administratora. Wybór ma wpływ na dostępne dla Użytkownika funkcje Kreatora oraz Dokumenty, które Użytkownik może tworzyć za pomocą Kreatora.
8. Dostęp do Kreatora w wersji pełnej jest udzielany na czas określony, w ramach okresów rozliczeniowych. Okresem rozliczeniowym jest rok. Pierwszym dniem okresu rozliczeniowego jest zawsze dzień zapłaty ceny.
9. Dostęp do Kreatora w wersji pełnej wymaga zapłaty ceny. Cena jest zależna od pakietu wybranego przez Użytkownika i płatna z góry za każdy okres rozliczeniowy. Administrator jest uprawniony do zmiany cen. Jeżeli zmiana cen następuje w trakcie okresu rozliczeniowego, zmienione ceny znajdują zastosowanie do Użytkownika po upływie okresu rozliczeniowego. Administrator informuje Użytkownika o zmianie cen za pośrednictwem poczty elektronicznej. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje zmienionych cen, może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego albo zachować dostęp do Kreatora po upływie okresu rozliczeniowego, ale z ograniczeniem funkcji, o którym mowa w ust. 12.
10. Użytkownik może w dowolnym momencie wybrać dodatkowy pakiet. Okres rozliczeniowy jest jest ustalany oddzielnie w stosunku do każdego z wybranych pakietów.
11. Po upływie okresu rozliczeniowego, Użytkownik traci dostęp do funkcji Kreatora lub Dokumentów dostępnych w pakiecie związanym z danym okresem rozliczeniowym, chyba, że najpóźniej w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego zapłaci cenę za kolejny okres rozliczeniowy.
12. Po utracie dostępu, o którym mowa w ust. 11, Użytkownik może nadal zalogować się do konta, o którym mowa w ust. 2 i przeglądać listę Dokumentów, ale nie może zapoznawać się z treścią Dokumentów, korzystać z Dokumentów lub jakichkolwiek innych funkcji Kreatora związanych z pakietem, w ramach którego utracił dostęp.
13. Użytkownik może w każdej chwili ponownie uzyskać dostęp do funkcji Kreatora lub Dokumentów dostępnych w określonym pakiecie, płacąc cenę za kolejny okres rozliczeniowy albo wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym.
13. W czasie trwania Umowy, Administrator może przesyłać na podany przez Użytkownika adres e-mail wiadomości przypominające o zakończeniu okresu rozliczeniowego lub możliwości zapłaty za kolejny okres rozliczeniowy.
14. Użytkownik lub Administrator może wypowiedzieć Umowę, przesyłając oświadczenie w tym zakresie za pośrednictwem poczty elektronicznej. Jeżeli wypowiedzenie następuje w trakcie okresu rozliczeniowego, Umowa ulega rozwiązaniu ostatniego dnia okresu rozliczeniowego. Jeżeli Użytkownik korzysta z Kreatora w ramach więcej niż jednego pakietu, Umowa ulega rozwiązaniu ostatniego dnia okresu rozliczeniowego, który kończy się najpóźniej.
15. Użytkownik jest zobowiązany korzystać z Kreatora w sposób zgodny z Regulaminem, prawem oraz dobrymi obyczajami. Zakazane są, w szczególności:
a) wykorzystywanie Kreatora na potrzeby tworzenia Dokumentów dla podmiotów innych niż Użytkownik,
b) próby uzyskania dostępu do funkcji Kreatora, zasobów lub Dokumentów, do których Użytkownik nie jest uprawniony, w szczególności z uwagi na pakiet, w ramach którego posiada dostęp do Kreatora,
c) korzystanie z Kreatora w sposób niezgodny z jego charakterem i przeznaczeniem, w szczególności w sposób uniemożliwiający lub zakłócający korzystanie z zasobów systemowych lub sprzętowych Administrator przez innych Użytkowników, lub godzący w integralność systemu informatycznego Administratora,
d) podejmowanie działań mających na celu zapoznanie się z danymi dostępowymi, w tym loginami i hasłami innych Użytkowników,
e) podejmowanie działań mających negatywny wpływ na funkcjonowanie systemu teleinformatycznego, w ramach którego funkcjonuje Kreator, w szczególności poprzez różnego rodzaju techniki hakerskie, złośliwe oprogramowanie itp.
16. Jeżeli Użytkownik korzysta z Kreatora niezgodnie z Regulaminem, prawem lub dobrymi obyczajami, Administrator może zablokować Użytkownikowi możliwość korzystania z Kreatora na czas nieokreślony lub określony, w zależności od okoliczności.
17. Użytkownik otrzymuje, na adres e-mail przypisany do konta użytkownika, powiadomienie o blokadzie wraz z uzasadnieniem tej blokady. Użytkownik może odwołać się od blokady w terminie 14 dni od otrzymania powiadomienia. Odwołanie powinno zawierać wyczerpujące wyjaśnienia, dlaczego Użytkownik uważa blokadę za niezasadną. Administrator rozpatruje odwołania w terminie 14 dni.
18. Cofnięcie blokady jest możliwe wyłącznie wówczas, gdy Użytkownik złoży wyczerpujące i prawdziwe wyjaśnienia, jak również zaprzestanie naruszeń, które były przyczyną wprowadzenia blokady. W przypadku, gdy wystąpiły jakiekolwiek skutki naruszeń dokonywanych przez Użytkownika, dodatkowym warunkiem cofnięcia blokady jest skuteczne usunięcie przez Użytkownika skutków tych naruszeń.
19. W przypadku powtórnego dopuszczenia się przez Użytkownika naruszenia Regulaminu, prawa lub dobrych obyczajów, Administrator jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

§ 4 FUNKCJE KREATORA

1. Kreator pozwala Użytkownikowi tworzyć Dokumenty na podstawie szablonów zaprogramowanych przez Administratora i wypełnianych automatycznie przez mechanizm Kreatora na podstawie odpowiedzi udzielanych przez Użytkownika na zadawane mu przez Kreator pytania.
2. Kreator zapewnia jedynie pomoc przy samodzielnym tworzeniu przez Użytkownika Dokumentów.
3. Ze względu na udzielone odpowiedzi przez Użytkownika, w określonych przypadkach Kreator może nie być w stanie pomóc Użytkownikowi w stworzeniu Dokumentów, o czym Użytkownik informowany jest poprzez stosownej treści komunikat.
4. Po zakończeniu procesu tworzenia Dokumentu, treść Dokumentu prezentowana jest w całości Użytkownikowi do przeglądu i akceptacji. Użytkownik powinien zapoznać się z treścią Dokumentu i skontrolować ją pod kątem zgodności ze stanem faktycznym, na potrzeby którego Dokument jest przygotowywany.
5. Typy Dokumentów, jakie Użytkownik może tworzyć za pomocą Kreatora, zależą od wybranego przez Użytkownika pakietu przy zawieraniu Umowy.
6. Kreator pozwala stworzyć Użytkownikowi nieograniczoną liczbę Dokumentów dostępnych w ramach wybranego pakietu pod warunkiem, że są to Dokumenty przeznaczone do korzystania wyłącznie przez Użytkownika.
7. Kreator nie pozwala modyfikować Dokumentów w inny sposób niż jest to zaprogramowane w ramach Kreatora.
8. Kreator umożliwia również stworzenie i osadzenie na stronie internetowej paska informującego o wykorzystywaniu na stronie internetowej plików cookies lub innych podobnych technologii.
9. Kreator nie stanowi ani nie zastępuje indywidualnej pomocy prawnej.
10. W czasie trwania Umowy, Administrator może przesyłać na podany przez Użytkownika adres e-mail informacje mające na celu poprawę doświadczenia Użytkownika w zakresie korzystania z Kreatora, w szczególności dotyczące zasad działania lub funkcji Kreatora, zmian prawnych lub technologicznych mających wpływ na treść Dokumentów.
11. W czasie trwania Umowy, Administrator może wyświetlać w koncie Użytkownika powiadomienia związane z Kreatorem.

§ 5 LICENCJA NA KORZYSTANIE Z DOKUMENTU

1. Dokument stanowi utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do którego prawa autorskie przysługują radcy prawnemu współpracującemu z Administratorem, będącego twórcą szablonu, na bazie którego Dokument został stworzony z pomocą Kreatora. Wkład Użytkownika w powstanie Dokumentu na jedynie charakter techniczny i ogranicza się do udzielania odpowiedzi na pytania zaprogramowane wcześniej przez Administratora we współpracy z radcą prawnym, o którym mowa powyżej.
2. Korzystanie z Dokumentu możliwe jest po jego uprzedniej akceptacji, zgodnie z § 4 ust. 4 Regulaminu.
3. Z chwilą akceptacji Dokumentu zgodnie z § 4 ust. 4 Regulaminu, Administrator udziela Użytkownikowi niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z Dokumentu na następujących polach eksploatacji:
a) rozpowszechnianie Dokumentu za pośrednictwem internetu,
b) zwielokrotnianie Dokumentu techniką cyfrową lub drukarską.
4. Licencja jest udzielana na czas nieokreślony. Administrator może wypowiedzieć licencję ze skutkiem natychmiastowym w przypadku korzystania z Dokumentu z naruszeniem warunków licencji, jak również w przypadku innego rodzaju naruszenia praw autorskich do Dokumentu, którego dopuścił się Użytkownik.
5. Licencja pozwala na korzystanie z Dokumentu wyłącznie na potrzeby własnej działalności gospodarczej lub zawodowej prowadzonej przez Użytkownika, z zastrzeżeniem ust. 6.
6. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Dokumentu bez konieczności oznaczania radcy prawnego, o którym mowa powyżej, jako podmiotu, któremu przysługują prawa autorskie do Dokumentu.
7. Użytkownik nie jest uprawniony do wykorzystywania Dokumentu w celu jego dalszej odsprzedaży lub w ramach świadczenia usług na rzecz innych podmiotów.

§ 6 PRZECHOWYWANIE I AKTUALIZACJE DOKUMENTU

1. W czasie trwania Umowy, Administrator przechowuje Dokument na serwerze i umożliwia dostęp do niego z poziomu konta użytkownika, a w przypadku Dokumentu przeznaczonego do publikacji na stronie internetowej (nie dotyczy umów) zapewnia Użytkownikowi możliwość osadzenia Dokumentu na stronie internetowej Użytkownika poprzez skorzystanie z dedykowanego skryptu udostępnianego Użytkownikowi przez Administratora oraz zapewnia możliwość aktualizacji Dokumentu.
2. Możliwość aktualizacji zapewniana przez Administratora polega na tym, że w sytuacji, gdy zachodzą zmiany prawne, technologiczne lub inne wymagające modyfikacji Dokumentu, Użytkownik otrzymuje o tym fakcie powiadomienie na podany uprzednio adres e-mail i ma możliwość wykonania aktualizacji z pomocą Kreatora.
3. Użytkownik ma również w każdej chwili, w czasie trwania Umowy, możliwość samodzielnej modyfikacji Dokumentu z pomocą Kreatora, niezależnie od aktualizacji, o których mowa powyżej, z tym zastrzeżeniem, że mogą być to aktualizacje wyłącznie w obrębie zaprogramowanych w Kreatorze opcji.
4. Użytkownik ma również możliwość pobrania Dokumentu w postaci pliku PDF.

§ 7 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Konsument oraz POCK mają prawo odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.
2. Aby odstąpić od Umowy, Konsument lub POCK musi poinformować Administratora o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia - na przykład wiadomość wysłana pocztą elektroniczną.
3. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Konsument lub POCK wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi lub POCK prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
4. Jeżeli Konsument lub POCK wykonuje prawo do odstąpienia od Umowy po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Konsument lub POCK ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy.
5. Odstąpienie od Umowy powoduje, że wygasa licencja, o której mowa w § 5 Regulaminu, co oznacza, że Użytkownik nie ma uprawnień do korzystania z Dokumentu.

§ 8 GWARANCJA SATYSFAKCJI

Dostęp do Kreatora jest objęty Gwarancją Satysfakcji, która polega na tym, że Użytkownik może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od zawarcia Umowy, przesyłając do Administratora wiadomość e-mail w tej sprawie. W takiej sytuacji Użytkownik otrzymuje zwrot zapłaconej Administratorowi ceny przy zawieraniu Umowy. Odstąpienie od Umowy powoduje, że wygasa licencja, o której mowa w § 5 Regulaminu, co oznacza, że Użytkownik nie ma uprawnień do korzystania z Dokumentu.

§ 9 REKLAMACJE

1. Administrator jest zobowiązany dostarczać usługę cyfrową zgodną z Umową. Zgodność z Umową ocenia się na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy o prawach konsumenta, które to przepisy przewidują również uprawnienia Konsumenta oraz POCK w razie niezgodności usługi cyfrowej z Umową.
2. Reklamacje związane z Kreatorem, Użytkownik może składać w formie elektronicznej na kontaktowy adres e-mail Administratora lub pisemnej na adres siedziby Administratora.
3. Reklamacja powinna zawierać informacje pozwalające na jednoznaczną identyfikację Użytkownika, szczegóły związane z reklamacją, w tym jej uzasadnienie oraz żądania Użytkownika.
4. Administrator rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni liczonym od doręczenia reklamacji Administratorowi i odpowiada w takiej samej formie, w jakiej reklamacja została doręczona.

§ 10 POZASĄDOWE SPOSOBY DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1. Administrator wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
a) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy,
b) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Administratorem,
c) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubownie.uokik.gov.pl.
4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 11 PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. Administrator poucza niniejszym Użytkownika, że treści dostępne na stronach internetowych związanych z Kreatorem oraz szablony Dokumentów mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Administratorowi lub podmiotom trzecim.
2. Administrator poucza niniejszym Użytkownika, że dalsze rozpowszechnianie treści objętych prawami autorskimi przez Użytkownika bez zgody podmiotu uprawnionego stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 12 DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
2. Jeżeli Dokument zawiera dane osobowe, których Użytkownik jest administratorem danych osobowych, Użytkownik powierza Administratorowi przetwarzanie danych osobowych zawartych w Dokumencie. Zasady powierzenia przetwarzania danych osobowych są opisane w załączniku do Regulaminu.
3. Strony internetowe związane z Kreatorem korzystają z technologii plików cookies.
4. Szczegóły związane z danymi osobowymi oraz plikami cookies opisane są w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://bezpieczny.biz/privacy.html.

§ 13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen na stronach internetowych związanych z Kreatorem bez uszczerbku dla praw nabytych uprzednio przez Użytkownika.
2. Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie z ważnych powodów, w szczególności ze względu na zmiany prawne, technologiczne lub biznesowe, bez uszczerbku dla praw nabytych przez Użytkownika na podstawie Umów zawartych przed zmianą Regulaminu. Użytkownik, który posiada konto użytkownika, o którym mowa w § 3 Regulaminu, o każdej zmianie Regulaminu zostanie poinformowany poprzez wysyłkę wiadomości na podany uprzednio adres e-mail wraz z określeniem daty, od której obowiązuje zmieniony Regulamin. Jeżeli zmiana Regulaminu istotnie i negatywnie wpływa na dostęp do Kreatora lub korzystanie z niego, Użytkownik może wypowiedzieć Umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia, w ciągu 30 dni od poinformowania Użytkownika o zmianie Regulaminu.
3. Wszelkie spory związane z Umowami zawieranymi pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Administratora. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów oraz POCK, w przypadku których właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.
4. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej Regulaminu.

Załącznik – zasady powierzenia przetwarzania danych osobowych

1. Użytkownik (dalej jako „Administrator Danych”) powierza Neure Sp. z o.o. (dalej jako „Podmiot Przetwarzający”) przetwarzanie danych osobowych, których jest administratorem danych osobowych w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, zawartych w Dokumencie, w celu świadczenia usług związanych z Kreatorem.
2. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych danych osobowych wyłącznie w celach związanych ze świadczeniem usług i wyłącznie w zakresie, jaki jest niezbędny do realizacji tych celów.
3. Podmiot Przetwarzający oświadcza, że dysponuje środkami umożliwiającymi prawidłowe przetwarzanie danych osobowych powierzonych przez Administratora Danych, w zakresie i celu określonym niniejszymi zasadami.
4. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się, że nie będzie modyfikował, usuwał ani wykorzystywał powierzonych mu do przetwarzania danych osobowych w jakikolwiek inny sposób niż na potrzeby świadczenia usług na rzecz Administratora Danych. Ponadto, Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się do zachowania pełnej poufności w zakresie powierzonych mu do przetwarzania danych.
5. Podmiot Przetwarzający oświadcza również, że osobom zatrudnionym przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych nadane są upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz że osoby te są zapoznane z przepisami o ochronie danych osobowych oraz z odpowiedzialnością za ich nieprzestrzeganie, zobowiązują się do ich przestrzegania oraz do bezterminowego zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych i sposobów ich zabezpieczenia.
6. Na wniosek Administratora Danych lub osoby, której dane dotyczą Podmiot Przetwarzający wskaże miejsca, w których przetwarza powierzone dane.
7. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się stosować środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, zabezpieczenie powierzonych do przetwarzania danych osobowych, w szczególności zabezpieczać je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa, oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Na żądanie Administratora Danych, Podmiot Przetwarzany jest zobowiązany udostępnić Administratorowi Danych dokumentację potwierdzającą wywiązywanie się z tego obowiązku, w szczególności listę stosowanych środków technicznych i organizacyjnych, bez uszczerbku dla tajemnicy przedsiębiorstwa oraz tajemnicy innych podmiotów, z którymi Podmiot Przetwarzający współpracuje.
8. Podmiot Przetwarzający oświadcza, że stosowane przez niego do przetwarzania powierzonych danych systemy informatyczne spełniają wymogi aktualnie obowiązujących przepisów prawa.
9. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się nie przekazywać powierzonych danych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych bez uprzedniej zgody Administratora Danych.
10. Podmiot Przetwarzający prowadzi rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania, odnotowując w nim wszystkie informacje wymagane art. 30 ust. 2 RODO. Na żądanie Administratora Danych, Podmiot Przetwarzający jest zobowiązany zapewnić wgląd do prowadzonego rejestru, ale bez uszczerbku dla tajemnicy przedsiębiorstwa oraz tajemnicy innych podmiotów, z którymi Podmiot Przetwarzający współpracuje.
11. Jeżeli do Administratora Danych jest kierowane żądanie w zakresie wykonywania praw określonych w rozdziale III RODO i Administrator Danych potrzebuje od Podmiotu Przetwarzającego pomocy w wywiązaniu się z obowiązku odpowiedzi na to żądanie, Administrator Danych może skierować do Podmiotu Przetwarzającego stosowną prośbę o pomoc, a Podmiot Przetwarzający, w miarę możliwości technicznych i organizacyjnych, udzieli pomocy w terminie do 7 dni roboczych. Pomoc ta w żadnym przypadku nie obejmuje wsparcia prawnego.
12. Administrator Danych jest odpowiedzialny za udzielanie odpowiedzi na pytania i wnioski dotyczące realizacji praw podmiotów danych, w tym wnioski o dostęp, sprostowanie, usunięcie, wymazanie, otrzymanie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych, a Podmiot Przetwarzający może jedynie pomóc w zakresie informacji związanych z rolą Podmiotu Przetwarzającego w procesie przetwarzania danych.
13. Jeżeli podmiot danych zwraca się do Podmiotu Przetwarzającego w celu realizacji przysługujących mu praw, Podmiot Przetwarzający przekazuje taki wniosek do Administratora Danych w celu zajęcia się sprawą.
14. W przypadku naruszenia ochrony powierzonych danych osobowych, bez zbędnej zwłoki, w miarę możliwości, nie później niż w terminie 48 godzin po stwierdzeniu naruszenia, Podmiot Przetwarzający zgłasza ten fakt do Administratora Danych. W takiej sytuacji, Podmiot Przetwarzający dostarcza również, na żądanie Administratora Danych, informacji wskazanych przez Administratora Danych, które są niezbędne do wywiązania się przez Administratora Danych z obowiązku notyfikacji naruszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
15. W przypadku naruszenia ochrony powierzonych danych osobowych, które:
a) powstało z wyłącznej winy Administratora Danych, w zakresie danych powierzonych - koszty obsługi naruszenia ponosi Administrator Danych,
b) powstało z wyłącznej winy Podmiotu Przetwarzającego, w zakresie danych powierzonych - koszty obsługi naruszenia ponosi Podmiot Przetwarzający,
c) powstało zarówno z winy Administratora Danych, jak i Podmiotu Przetwarzającego, w zakresie danych powierzonych - koszty obsługi naruszenia są ponoszone przez obie strony, proporcjonalnie do stopnia przyczynienia się do naruszenia.
16. Jeśli Administrator Danych potrzebuje pomocy w związku z oceną skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych, powiadomią o tym Podmiot Przetwarzający, a Podmiot Przetwarzający, w miarę możliwości technicznych i organizacyjnych, udziela pomocy w terminie do 30 dni roboczych. Pomoc ta w żadnym przypadku nie obejmuje wsparcia prawnego i ograniczona jest wyłącznie do zakresu odpowiadającego roli Podmiotu Przetwarzającego w procesie przetwarzania danych.
17. Po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem lub każdorazowo po otrzymaniu od Administratora Danych polecenia usunięcia powierzonych danych, Podmiot Przetwarzający usuwa powierzone dane oraz ich wszystkie istniejące kopie.
18. Administrator Danych jest zobowiązany:
a) powiadomić Podmiot Przetwarzający o wszystkich okolicznościach mających wpływ na przetwarzanie powierzonych danych,
b) powiadomić Podmiot Przetwarzający o wszelkich kontrolach prowadzonych przez organy państwowe, w tym Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, które związane są z powierzeniem przetwarzania danych objętego niniejszą umową,
c) powiadomić Podmiot Przetwarzający o wszelkich roszczeniach osób, których dane dotyczą, związanych z przetwarzaniem powierzonych danych,
d) powiadomić Podmiot Przetwarzający o upływie przewidzianego okresu przetwarzania powierzonych danych osobowych oraz konieczności ich usunięcia lub zniszczenia, zgodnie z przyjętą przez Administratora Danych procedurą retencji danych osobowych.
19. Podmiot Przetwarzający może powierzyć konkretne operacja przetwarzania danych osobowych w drodze umowy podpowierzenia innym podmiotom przetwarzającym, pod warunkiem uprzedniej akceptacji podprzetwarzającego przez Administratora Danych lub braku sprzeciwu. Akceptując Regulamin, Administrator Danych akceptuje następujących podprzetwarzających:
a) HitMe.pl – Marek Bajerski.
20. Powierzenie przetwarzania danych podprzetwarzającym spoza listy, o której mowa powyżej, wymaga uprzedniego zgłoszenia Administratorowi Danych w celu umożliwienia wyrażenia sprzeciwu. Administrator Danych może z uzasadnionych przyczyn zgłosić udokumentowany sprzeciw względem powierzenia danych konkretnemu podprzetwarzającemu. W razie zgłoszenia sprzeciwu Podmiot Przetwarzający nie ma prawa powierzyć danych poprzetwarzającemu objętego sprzeciwem, a jeżeli sprzeciw dotyczy aktualnego podprzetwarzającego, musi niezwłocznie zakończyć podpowierzenie temu podprzetwarzającemu. Wątpliwości co do zasadności sprzeciwu i ewentualnych negatywnych konsekwencji Podmiot Przetwarzający zgłosi Administratorowi Danych w czasie umożliwiającym zapewnienie ciągłości przetwarzania.
21. Dokonując podpowierzenia, Podmiot Przetwarzający ma obowiązek zobowiązać Podprzetwarzającego do realizacji wszystkich obowiązków Podmiotu Przetwarzającego wynikających z niniejszych zasad, z wyjątkiem tych, które nie mają zastosowania ze względu na naturę konkretnego podpowierzenia.
22. Na żądanie Administratora Danych, Podmiot Przetwarzający udostępnia Administratorowi Danych wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w niniejszych zasadach oraz umożliwia Administratorowi Danych lub audytorowi upoważnionemu przez Administratora Danych, przeprowadzanie audytów, z tym, że koszty audytu w całości ponosi Administrator Danych, co obejmuje wynagrodzenie wyznaczonego audytora, a także koszty Podmiotu Przetwarzającego związane z zaangażowaniem czasowym i delegowaniem odpowiedniego personelu.
23. Administrator Danych jest zobowiązany powiadomić Podmiot Przetwarzający o planowanym audycie z wyprzedzeniem, nie krótszym niż 7 dni kalendarzowych, przy czym w przypadku podejrzenia naruszenia zasad ochrony danych osobowych, termin ten może być skrócony do 3 dni kalendarzowych.
24. Audyt powinien zostać przeprowadzony zgodnie z przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, wewnętrznymi procedurami i politykami Podmiotu Przetwarzającego oraz zasadami dotyczącymi sposobu i zakresu przeprowadzania audytu uzgodnionymi uprzednio pomiędzy stronami. W przypadku zlecenia kontroli zewnętrznemu audytorowi, warunkiem przeprowadzenia kontroli jest uprzednie zawarcie przez audytora umowy o zachowaniu poufności, o treści określonej przez Podmiot Przetwarzający, przy czym zawarcie umowy może polegać również na akceptacji odrębnego regulaminu.
25. Podmiot Przetwarzający ma prawo odmówić, w uzasadnionym zakresie, przekazania Administratorowi Danych lub audytorowi informacji, udostępnienia materiałów lub swoich obiektów do audytu w przypadku, gdy w ocenie Podmiotu Przetwarzającego mogłoby to spowodować zagrożenie bezpieczeństwa (poufności, dostępności lub integralności) danych Podmiotu Przetwarzającego lub klientów Podmiotów Przetwarzającego, w tym w szczególności poprzez ujawnienie rozwiązań organizacyjnych lub technologicznych stosowanych przez Podmiot Przetwarzający w celu ochrony danych osobowych, a tym samym przyczynić się do zmniejszenia poziomu ochrony jakichkolwiek danych osobowych przetwarzanych przez Podmiot Przetwarzający lub gdy mogłoby to spowodować zagrożenie tajemnicy przedsiębiorstwa Podmiotu Przetwarzającego.
26. Wszelkie osoby (inne niż osoby zatrudnione przez Podmiot Przetwarzający) przeprowadzające audyt w pomieszczeniach lub systemach zobowiązane są do przestrzegania polityk bezpieczeństwa danych obowiązujących w organizacji Podmiotu Przetwarzającego, co zostanie potwierdzone na piśmie przez osoby przeprowadzające audyt przed rozpoczęciem przedmiotowego audytu.
27. Po dokonaniu audytu jest sporządzany protokół pokontrolny, w którym mogą zostać wskazać stwierdzone uchybienia w zakresie przetwarzania powierzonych danych osobowych. Protokół powinien być przekazany Podmiotowi Przetwarzającemu najpóźniej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zakończenia audytu. Podmiot Przetwarzający może odnieść się do zastrzeżeń najpóźniej w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania protokołu pokontrolnego.
28. Podmiot Przetwarzający jest zobowiązany niezwłocznie wdrożyć zalecenia pokontrolne, jeśli są one uzasadnione.