Regulamin

v1.2 z dnia 10.01.2023 r. 

Cześć, dzień dobry! Przygotowany przez nas kreator pozwoli Ci w kilku krokach, na podstawie odpowiedzi udzielanych na zaprogramowane przez nas pytania, wygenerować dokumenty prawne dla Twojej działalności on-line, a następnie osadzić je na stronie internetowej i monitorować ich aktualność.

Pamiętaj, że żaden zautomatyzowany kreator nie jest w stanie zastąpić indywidualnej pomocy prawnika. Dołożyliśmy wszelkich starań, by kreator pomógł Ci w stworzeniu odpowiednich dokumentów, ale jego skuteczność zależy również od Twojej wiedzy, zaangażowania i udzielanych odpowiedzi w trakcie procesu przygotowywania dokumentów.

W razie jakichkolwiek pytań związanych z kreatorem, jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem pytania@bezpieczny.biz. Poniżej znajdziesz natomiast regulamin opisujący zasady korzystania z kreatora.

§ 1 DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

* Administrator – NEURE Sp. z o.o., ul. Nowowiejska 55/G, 62-020 Swarzędz, NIP: 7773382467, KRS: 0000934660, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy: 10 000,00 zł, e-mail: kontakt@bezpieczny.biz,
* Dokument – dokument stworzony przez Użytkownika z pomocą Kreatora,
* Konsument – osoba fizyczna, zawierająca z Administratorem umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; Konsument jest również Użytkownikiem,
* Kreator – internetowy kreator stworzony przez Administratora, pozwalający Użytkownikowi stworzyć dokumenty prawne na podstawie odpowiedzi udzielanych na pytania zaprogramowane w ramach Kreatora, funkcjonujący pod adresem https://app.bezpieczny.biz,
* POCK – osoba fizyczna zawierająca z Administratorem umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; POCK jest również Użytkownikiem,
* Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://bezpieczny.biz/tos.html,
* Umowa – umowa o dostarczanie usługi cyfrowej w postaci Kreatora w wybranym przez Użytkownika pakiecie,
* Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna korzystająca z Kreatora. 

§ 2 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Kreator stanowi usługę cyfrową dostarczaną Użytkownikowi przez Administratora.
2. Korzystanie z Kreatora następuje na podstawie Umowy zawieranej na odległość z Administratorem i jest odpłatne.
3. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Kreatora, a także prawa i obowiązki Administratora i Użytkownika.
4. Do korzystania z Kreatora nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika. Wystarczające są:
a) dostęp do Internetu,
b) standardowy system operacyjny,
c) standardowa przeglądarka internetowa,
d) posiadanie aktywnego adresu e-mail.
5. Użytkownik nie może korzystać z Kreatora anonimowo ani pod pseudonimem.
6. Zakazane jest podczas korzystania z Kreatora dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy funkcjonujących w ramach Kreatora.
7. Zakazane jest korzystanie z Kreatora na potrzeby tworzenia Dokumentów dla innych podmiotów, w szczególności w ramach świadczenia na rzecz tych podmiotów odpłatnych usług.
8. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych związanych z Kreatorem są cenami brutto.

§ 3 Konto Użytkownika i okres rozliczeniowy

1. Korzystanie z Kreatora następuje w ramach konta użytkownika, do którego dane dostępowe Użytkownik otrzymuje na podany przez siebie adres e-mail.
2. Korzystanie z Kreatora wymaga zapłacenia Administratorowi ceny. Cena zależna jest od pakietu wybranego przez Użytkownika i prezentowana jest na stronach internetowych związanych z Kreatorem. Administrator zachowuje prawo do zmian cen bez uszczerbku dla praw nabytych przez Użytkownika na podstawie Umowy zawartej przed zmianą.
3. Cena płatna jest z góry za cały czas trwania Umowy.
4. Umowa zawierana jest zawsze na czas określony jednego roku liczony od dnia zapłaty ceny.
5. Płatność wynagrodzenia następuje za pośrednictwem operatora płatności: tpay.com.
6. W celu zapłaty ceny przy okazji zawierania kolejnych Umów, Użytkownik może ustawić automatyczną płatność cykliczną. Automatyczna płatność cykliczna polega na tym, że rachunek Użytkownika bankowy powiązany z kartą płatniczą jest automatycznie, w pierwszym dniu kolejnej Umowy, obciążany ceną. Automatyczną płatność cykliczną Użytkownik może w każdej chwili anulować. Automatyczna płatność cykliczna jest również automatycznie anulowana w razie negatywnej autoryzacji płatności powtarzającej się przy próbie jej realizacji w ciągu 7 dni.
7. Faktura dokumentująca płatność doręczana jest drogą elektroniczną na podany uprzednio przez Użytkownika adres email.
8. Cena należna jest Administratorowi za samo zapewnienie Użytkownikowi możliwości korzystania z Kreatora w ramach wybranego pakietu, niezależnie od tego, czy Użytkownik faktycznie korzysta z Kreatora.
9. Podczas trwania Umowy, Użytkownik, po uprzednim zalogowaniu się do konta Użytkownika, ma dostęp do funkcji Kreatora wynikających z wybranego pakietu. Użytkownik może zawrzeć więcej niż jedną Umowę i korzystać z Kreatora jednocześnie w ramach więcej niż jednego pakietu.
10. Użytkownik otrzymuje powiadomienie na podany uprzednio adres e-mail o zbliżającym się końcu Umowy.
11. Użytkownik może w każdej chwili zawrzeć Umowę na kolejny rok. Jeżeli płatność następuje przed wygaśnięciem dotychczasowej Umowy, kolejna Umowa zaczyna obowiązywać od dnia następującego po wygaśnięciu dotychczasowej Umowy. W przeciwnym wypadku, kolejna Umowa zaczyna obowiązywać w dniu zapłaty ceny. Użytkownika obowiązuje cena obowiązującą w chwili wnoszenia płatności.
12. W razie wygaśnięcia Umowy, Administrator nie jest zobowiązany do świadczenia na rzecz Użytkownika usług, o których mowa w § 6 ust. 1 Regulaminu i zaprzestaje świadczenia tych usług. W razie wygaśnięcia Umowy, Dokument zostaje trwale usunięty z zasobów Administratora po upływie 14 dni od wygaśnięcia Umowy i nie ma możliwości jego przywrócenia.
13. Każda Umowa zawierana jest oddzielnie w odniesieniu do poszczególnych pakietów Kreatora, nawet jeśli korzystanie z tych pakietów następuje w ramach tego samego konta użytkownika.

§ 4 DZIAŁANIE KREATORA

1. Kreator pozwala Użytkownikowi tworzyć Dokumenty na podstawie szablonów zaprogramowanych przez Administratora i wypełnianych automatycznie przez funkcje Kreatora na podstawie odpowiedzi udzielanych przez Użytkownika na zadawane mu przez Kreator pytania.
2. Kreator zapewnia jedynie pomoc przy samodzielnym tworzeniu przez Użytkownika Dokumentów. Kreator nie stanowi ani nie zastępuje indywidualnej pomocy prawnej.
3. Ze względu na udzielone odpowiedzi przez Użytkownika, w określonych przypadkach Kreator może nie być w stanie pomóc Użytkownikowi w stworzeniu Dokumentów, o czym Użytkownik informowany jest poprzez stosownej treści komunikat.
4. Po zakończeniu procesu tworzenia Dokumentu, treść Dokumentu prezentowana jest w całości Użytkownikowi do przeglądu i akceptacji. Użytkownik powinien zapoznać się z treścią Dokumentu i skontrolować ją pod kątem zgodności ze stanem faktycznym, na potrzeby którego Dokument jest przygotowywany.
5. Typy Dokumentów, jakie Użytkownik może tworzyć za pomocą Kreatora, zależą od wybranego przez Użytkownika pakietu przy zawieraniu Umowy.
6. Kreator pozwala stworzyć Użytkownikowi nieograniczoną liczbę Dokumentów dostępnych w ramach wybranego pakietu pod warunkiem, że są to Dokumenty przeznaczone do korzystania wyłącznie przez Użytkownika.
7. Kreator nie pozwala modyfikować Dokumentów w inny sposób niż jest to zaprogramowane w ramach Kreatora.

§ 5 LICENCJA NA KORZYSTANIE Z DOKUMENTU

1. Dokument stanowi utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do którego prawa autorskie przysługują radcy prawnemu współpracującemu z Administratorem, będącego twórcą szablonu, na bazie którego Dokument został stworzony z pomocą Kreatora. Wkład Użytkownika w powstanie Dokumentu na jedynie charakter techniczny i ogranicza się do udzielania odpowiedzi na pytania zaprogramowane wcześniej przez Administratora we współpracy z radcą prawnym, o którym mowa powyżej.
2. Korzystanie z Dokumentu możliwe jest po jego uprzedniej akceptacji, zgodnie z § 4 ust. 4 Regulaminu oraz zapłacie ceny.
3. Cena płatna jest z góry.
4. Licencja udzielana jest na czas nieokreślony. Administrator może wypowiedzieć licencję ze skutkiem natychmiastowym w przypadku korzystania z Dokumentu z naruszeniem warunków licencji, o których mowa poniżej, jak również w przypadku innego rodzaju naruszenia praw autorskich do Dokumentu, którego dopuścił się Użytkownik.
5. Licencja pozwala na korzystanie z Dokumentu wyłącznie na potrzeby własnej działalności gospodarczej lub zawodowej prowadzonej przez Użytkownika, z zastrzeżeniem § 2 ust. 7 Regulaminu oraz ust. 6 poniżej, w ramach lub w związku z jedną, własną stroną internetową, której adres został podany przez Użytkownika w ramach odpowiedzi na jedno z pytań zaprogramowanych w ramach Kreatora i uwidoczniony w treści Dokumentu.
6. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Dokumentu bez konieczności oznaczania radcy prawnego, o którym mowa powyżej, jako podmiotu, któremu przysługują prawa autorskie do Dokumentu.
7. Użytkownik nie jest uprawniony do wykorzystywania Dokumentu w celu jego dalszej odsprzedaży lub w ramach świadczenia usług na rzecz innych podmiotów.

§ 6 PRZECHOWYWANIE I AKTUALIZACJE DOKUMENTU

1. W czasie trwania Umowy, Administrator przechowuje Dokument na serwerze, zapewnia Użytkownikowi możliwość osadzenia Dokumentu na stronie internetowej Użytkownika poprzez skorzystanie z dedykowanego skryptu udostępnianego Użytkownikowi przez Administratora oraz zapewnia możliwość aktualizacji Dokumentu.
2. Możliwość aktualizacji zapewniana przez Administratora polega na tym, że w sytuacji, gdy zachodzą zmiany prawne, technologiczne lub inne wymagające modyfikacji Dokumentu, Użytkownik otrzymuje o tym fakcie powiadomienie na podany uprzednio adres e-mail i ma możliwość wykonania aktualizacji z pomocą Kreatora.
3. Użytkownik ma również w każdej chwili, w czasie trwania Umowy, możliwość samodzielnej modyfikacji Regulaminu z pomocą Kreatora, niezależnie od aktualizacji, o których mowa powyżej, z tym zastrzeżeniem, że mogą być to aktualizacje wyłącznie w obrębie zaprogramowanych w Kreatorze opcji.
4. Użytkownik ma również możliwość pobrania Dokumentu w postaci pliku PDF.

§ 7 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Konsument oraz POCK mają prawo odstąpić od umowy zawieranej z Administratorem bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
2. Aby odstąpić od umowy, Konsument lub POCK musi poinformować Administratora o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia - na przykład wiadomość wysłana pocztą elektroniczną.
3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument lub POCK wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi lub POCK prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
4. Jeżeli Konsument lub POCK wykonuje prawo do odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Konsument lub POCK ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
5. Odstąpienie od umowy powoduje, że wygasa licencja, o której mowa w § 5 Regulaminu, co oznacza, że Użytkownik nie ma uprawnień do korzystania z Dokumentu.

§ 8 GWARANCJA SATYSFAKCJI

Dostęp do Kreatora objęty jest Gwarancją Satysfakcji, która polega na tym, że Użytkownik może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od zawarcia Umowy, przesyłając do Administratora wiadomość e-mail w tej sprawie. W takiej sytuacji Użytkownik otrzymuje zwrot zapłaconej Administratorowi ceny przy zawieraniu Umowy. Odstąpienie od umowy powoduje, że wygasa licencja, o której mowa w § 5 Regulaminu, co oznacza, że Użytkownik nie ma uprawnień do korzystania z Dokumentu.

§ 9 REKLAMACJE

1. Administrator jest zobowiązany dostarczać usługę cyfrową zgodną z Umową. Zgodność z Umową ocenia się na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy o prawach konsumenta, które to przepisy przewidują również uprawnienia Konsumenta oraz POCK w razie niezgodności usługi cyfrowej z Umową.
2. Reklamacje związane z Kreatorem, Użytkownik może składać w formie elektronicznej na kontaktowy adres e-mail Administratora lub pisemnej na adres siedziby Administratora.
3. Reklamacja powinna zawierać informacje pozwalające na jednoznaczną identyfikację Użytkownika, szczegóły związane z reklamacją, w tym jej uzasadnienie oraz żądania Użytkownika.
4. Administrator rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni liczonym od doręczenia reklamacji Administratorowi i odpowiada w takiej samej formie, w jakiej reklamacja została doręczona.

§ 10 POZASĄDOWE SPOSOBY DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1. Administrator wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
a) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy,
b) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Administratorem,
c) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubownie.uokik.gov.pl.
4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 11 PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. Administrator poucza niniejszym Użytkownika, że treści dostępne na stronach internetowych związanych z Kreatorem oraz szablony Dokumentów mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Administratorowi lub podmiotom trzecim.
2. Administrator poucza niniejszym Użytkownika, że dalsze rozpowszechnianie treści objętych prawami autorskimi przez Użytkownika bez zgody podmiotu uprawnionego stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 12 DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
2. Strony internetowe związane z Kreatorem korzystają z technologii plików cookies.
3. Szczegóły związane z danymi osobowymi oraz plikami cookies opisane są w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://bezpieczny.biz/privacy.html.

§ 13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen na stronach internetowych związanych z Kreatorem bez uszczerbku dla praw nabytych przez Użytkownika, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
2. Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie, w szczególności ze względu na zmiany prawne, technologiczne lub biznesowe, bez uszczerbku dla praw nabytych przez Użytkownika na podstawie umów zawartych przed zmianą Regulaminu. Użytkownik, który posiada konto użytkownika, o którym mowa w § 3 Regulaminu, o każdej zmianie Regulaminu zostanie poinformowany poprzez wysyłkę wiadomości na podany uprzednio adres e-mail wraz z określeniem daty, od której obowiązuje zmieniony Regulamin. Jeżeli zmiana Regulaminu istotnie i negatywnie wpływa na dostęp do Kreatora lub korzystanie z niego, Użytkownik może wypowiedzieć Umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia, w ciągu 30 dni od poinformowania Użytkownika o zmianie Regulaminu. Wypowiedzenie umowy powoduje, że wygasa licencja, o której mowa w § 5 Regulaminu, co oznacza, że Użytkownik nie ma uprawnień do korzystania z Dokumentu.
3. Wszelkie spory związane z Umowami zawieranymi pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Administratora. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów oraz POCK, w przypadku których właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.
4. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej Regulaminu.